Având în vedere prevederile Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, vă invităm să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

Cod CPV 45454100-5 – Lucrări de restaurare

                     45212314-0 – Lucrări de construcții de monumente istorice sau memoriale

1. Obiectul contractului: Execuție lucrări de consolidare/restaurare și dotări PSI pentru obiectivul de investiții „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”

2. Sursa de finantare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1

3. Valoarea estimata a contractului de atribuire care face obiectul acestei achiziții este de: 1.975.926,87 lei fără TVA și este compusă din:

- cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si readucerea terenului la starea initiala = 45.340,00 lei fără TVA;

- cheltuieli pentru investiția de bază = 1.836.495,11 lei fara TVA, din care constructii si instalații =  1.792.752,95 lei fără TVA și dotări (PSI)= 43.742,16 lei fără TVA;

- cheltuieli pentru organizarea de șantier, cheltuieli conexe = 94.091,76 lei fără TVA.

4. Pretul  ofertei va fi exprimat in lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.

6. Oferta va contine:

 1. Scrisoare de înaintare;
 2. OPIS
 3. Împuternicire (dacă este cazul);
 4. Informații generale;
 5. Propunerea tehnică. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice  cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini;
  • Memoriu (propunere tehnică),  din care să reiasă îndeplinirea tuturor cerințelor rezultând din caietul de sarcini
  • Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să execute lucrările ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;
  • Documente relevante privind personalul propus pentru executarea contractului, respectiv CV-uri, diplome de studii, atestate și recomandări privind experiența similară anterioară pentru:

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura şi stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasă calificările expertului.

  • Vor fi prezentate declarații de disponibilitate, din care să reiasă că persoanele nominalizare sunt dispuse să activeze în prezentul contract:
 1. Grafic de timp pentru execuția lucrărilor;
 2. Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;
 3. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 4. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 6. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese);
 7. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;
 8. Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestora (dacă este cazul);
 9. Acordul de subcontractare (dacă este cazul);
 10. Acordul de asociere (dacă este cazul);
 11. Declarație  referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă;  
 12. Declarație privind garantarea nediscriminării și egalitatea de șanse/gen;
 13. Declarație privind personalul responsabil cu îndeplinirea contractului

  7. Condiții de participare:

     Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească  o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.  

   Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței:

 -  copie „conform cu originalul” dupa Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, Certificat de inregistrare/alte documente,  dupa caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dispuna de personal autorizat pentru indeplinirea contractului.

8. Adresa la care se depune oferta: CENTRUL EPARHIAL HUȘI – Sectorul construcții bisericești și patrimoniu (în atenția Pr. Aurelian Ciprian Tacu - 0766465173), municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare, nr. 1, Județul Vaslui, cod poștal 735100. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com  In acest caz, ofertantii avand obligatia de a transmite si originalul prin curier/poștă.

9. Termenul limita pentru depunerea ofertei:  data  09.05.2023 ora 14.00.

           Operatorii economici interesați pot solicita clarificări la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com, până la data de 29.03.2023, ora 14.00.

Documentația de atribuire  poate fi consultată accesând link-ul de mi jos, la secțiunea detalii:

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/anunturi-proceduri/detalii/616204d1-ba9e…

Ultimele articole