Având în vedere Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului ”Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

Cod CPV 79411000-8- Servicii generale de consultanță în management;

1. Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru implementarea proiectului ”Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

2. Sursa de finantare a contractului care urmează să fie atribuit: Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1

3. Valoarea estimata: 36.729,90 lei fără TVA.   

4. Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.

6. Oferta va conține:

- Scrisoare de înaintare;

- Împuternicire;

- Informații generale;

- Propunerea tehnică. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini;

- Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor;

- Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;

- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;

- Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;

- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese);

- Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;

- Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestora;

- Acordul de subcontractare;

- Acordul de asociere;

- Declarație  referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă;  

- Declarație privind garantarea nediscriminarii și egalitatea de șanse/gen;

- Declarație privind personalul responsabil cu îndeplinirea contractului.

  7. Conditii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească  o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidenta, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.  

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței:

 -  copie „conform cu originalul” dupăa Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, Certificat de înregistrare/alte documente,  după caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dispună de personal autorizat pentru îndeplinirea contractului.

8. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisã dupã recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, trimestrial, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor verbale de predare - primire și a documentațiilor recepționate cu proces verbal de recepție. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor trimestriale de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.    

9. Adresa la care se depune oferta: CENTRUL EPARHIAL HUȘI – Sectorul construcții bisericești și patrimoniu (în atenția Pr. Aurelian Ciprian Tacu - 0766465173), municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare, nr. 1, Județul Vaslui, cod poștal 735100. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com  In acest caz, ofertantii avand obligatia de a transmite si originalul prin curier/poștă.

10. Termenul limita pentru depunerea ofertei:  data  18.01.2023 ora 14.00.

 Operatorii economici interesati pot solicita clarificari la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com

Alăturat atasăm documentația de atribuire  care contine:

- caietul de sarcini

- clauze contractuale

- formulare