Având in vedere prevederile Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de servicii de informare și publicitate obligatorie privind proiectul pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

  Cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.

1. Obiectul contractului: Servicii de informare și publicitate pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

2. Sursa de finantare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 - Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1

3. Valoarea estimata: 5.550,00 lei fără TVA.   

4. Prețul ofertei va fi exprimat in lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut.

6. Oferta va contine:

 1. Scrisoare de înaintare;
 2. OPIS
 3. Împuternicire (dacă este cazul);
 4. Informații generale;
 5. Propunerea tehnică. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice  cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini;
  • Memoriu (propunere tehnică)
  • Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent
  • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;
 6. Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor;
 7. Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;
 8. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 9. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 10. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 11. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese);
 12. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;
 13. Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestora (dacă este cazul);
 14. Acordul de subcontractare (dacă este cazul);
 15. Acordul de asociere (dacă este cazul);
 16. Declarație  referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă;  
 17. Declarație privind garantarea nediscriminării și egalitatea de sanse/gen;
 18. Declarație privind personalul responsabil cu îndeplinirea contractului.
 19. Ofertantul va anexa propunerii tehnice o declarație prin care își exprimă acordul asupra prelungirii automate a contractului, fără modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării perioadei de implementare a proiectului.
 20. Formularul de propunere financiară și anexa la acesta.

  7. Condiții de participare:

     Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească  o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.  

   Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței:

 • copie „conform cu originalul” după Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, Certificat de înregistrare/alte documente,  dupa caz)

8.  Condiții de plată: Plata se va face în lei, pe bază de factura, emisă după recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura etapizat, conform etapelor prevăzute în Anexa la Formularul de Ofertă. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție. Valoarea serviciilor reprezintă valoarea maximă pe care Beneficiarul o poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.    

9. Adresa la care se depune oferta: CENTRUL EPARHIAL HUȘI – Sectorul construcții bisericești și patrimoniu (în atenția Pr. Aurelian Ciprian Tacu - 0766465173), municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare, nr. 1, Județul Vaslui, cod poștal 735100. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com  In acest caz, ofertantii avand obligatia de a transmite si originalul prin curier/poștă.

10. Termenul limita pentru depunerea ofertei:  data  30.05.2023 ora 14.00.

           Operatorii economici interesați pot solicita clarificări la adresa de e-mail: cipriantacu@yahoo.com

Alăturat atașăm documentația de atribuire  care conține:

- caietul de sarcini

- clauze contractuale

- formulare

Ultimele articole